Algemene voorwaarden particulieren MPDH

 • De behandeling dient direct na afloop contant afgerekend te worden.
 • Massage Praktijk De Hoop – hierna MPDH genoemd – verleent geen medische massages/behandelingen. Bij medische klachten en/of gebruik van medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dient cliënt met zijn/haar behandelend fysiotherapeut, arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 • Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, moet u dit beslist voorafgaand aan de behandeling melden.
 • Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan MPDH.
 • Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van MPDH en deze kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van MPDH voortvloeien.
 • Alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
 • MPDH behoudt zich het recht om een cliënt van behandeling uit te sluiten.
 • MPDH geeft op geen van haar diensten garantie. Klachten kunnen binnen twee weken na de dienst schriftelijk worden ingediend, per e-mail of per post.
 • Tijdens een massage dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen.
 • Annulering van een behandeling/opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Bij te laat afmelden wordt de afgesproken behandeling volledig in rekening gebracht.
 • MPDH heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is MPDH gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Opdrachtgever dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.
 • Tussentijdse wijzigingen bij MPDH en andere voorwaarden zijn mogelijk.
 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • MPDH stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom het pand waar de consulten plaatsvinden.
 • MPDH verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld.
 • MPDH is WA verzekerd.
 • Bij inlevering van de cadeaubon/actiekaart vindt geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.
 • Het reproduceren van de cadeaubonnen/rittenkaarten is verboden, handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via MPDH. Een andere vorm wordt gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd.
 • Cadeaubonnen en actiekaarten zijn alleen geldig indien deze zijn voorzien van geldige handtekening en bedrijfsstempel van MPDH.
 • Actiekaarten zijn persoonsgebonden mits in overleg anders overeen gekomen. Cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden.
 • Actiekaarten zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen/cadeaubonnen.

Algemene voorwaarden Bedrijfsmassage MPDH

Contracten
 • Contracten worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Indien een proefperiode is overeengekomen beloopt deze proefperiode 3 maanden tenzij een proefperiode van een langere duur wordt overeengekomen.
 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn, waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd of gewijzigd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 3 maanden. Er dient per aangetekende post te worden opgezegd.

 

Behandelingen
 • Per uur kunnen drie personen worden behandeld.
 • Cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn van de te behandelen persoon.
 • Tijdens de proefperiode kan ten behoeve van de evaluatie van de effecten van de behandeling gebruik worden gemaakt van evaluatie formulieren die de masseur ter beschikking stelt.
 • Voor zwangere vrouwen geldt een aangepaste massagebehandeling.

 

Verhindering
 • Bij verhindering van een te behandelen persoon kan de cliënt een andere persoon voor behandeling in aanmerking laten komen.
 • Bij verhindering van de masseur meldt deze dat zo spoedig mogelijk en wordt op de kortst mogelijk termijn een nieuwe afspraak gemaakt.
 • Extra behandelingen boven het in het contract afgesproken aantal kunnen op verzoek van de cliënt worden gegeven, indien en voor zover de overige afspraken van de masseur dat toelaten.
 • Extra behandelingen kunnen alleen gebundeld of aansluitend aan afgesproken behandelingen plaatsvinden.

 

Facturering en betaling
 • Facturering geschiedt achteraf per maand. Extra behandelingen worden iedere volgende maand verrekend.
 • Er wordt gefactureerd op basis van het in het contract overeengekomen aantal uren/ behandelingen per maand. Is geen aantal vooraf overeengekomen, dan wordt het aantal uitgevoerde behandelingen in die maand gefactureerd.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de rekening van de masseur te zijn overgemaakt.
 • Wanneer na 14 dagen nog geen betaling is ontvangen, wordt rente in rekening gebracht. De in rekening te brengen rente bedraagt 1,5 procent per maand of gedeelte van de maand.
 • Wanneer twee maanden na factuurdatum geen (volledige) betaling is ontvangen wordt de vordering uit handen gegeven.
 • De incassokosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag incl. de verschenen rente, te vermeerderen met de BTW.
 • De incassokosten zijn voor rekening van de cliënt.

 

Tarieven
 • Bedragen zijn netto, exclusief het 21% BTW tarief.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld.

 

Opschortingrecht
 • Indien een factuur meer dan 60 dagen onbetaald is gelaten, is de masseur gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot de datum, waarop alsnog betaling van de factuur, inclusief rente en verschuldigde incassokosten, is verricht. In geval van opschorting blijft de cliënt verplicht het in het contract genoemde aantal uren/ behandelingen te voldoen tot de datum van rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst.

 

Aansprakelijkheid
 • Behandeling geschiedt op eigen risico. Eventuele aansprakelijkheid van de masseur is beperkt tot het bedrag, dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de masseur is gedekt.